VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA Dôležitou súčasťou zabezpečenia budúcnosti Vášho dieťaťa je správne vypočítaná výška výživného, ktorá odzrkadľuje potreby Vášho dieťaťa. Výška výživného na dieťa je často predmetom sporov pri rozchode partnerov. Uplatnenie výživného v správnej výške má veľký vplyv na budúcu kvalitu života Vašich detí. Naša advokátska kancelária pomáha klientom nájsť riešenia právnych problémov spojených s vyživovacou povinnosťou. […]

VÝŽIVNÉ NA PLNOLETÉ DIEŤA - Dokedy ho treba platiť?

VÝŽIVNÉ na PLNOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA PLNOLETÉ DIEŤA – Dokedy ho treba platiť? Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa. Plnoleté dieťa má však naďalej zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané […]

VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU/MANŽELA – počas trvania manželstva

VÝŽIVNÉ na MANŽELKU/MANŽELA

VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU/MANŽELA – počas trvania manželstva Ocitli ste sa v zložitej životnej situácii? Manžel Vám odmieta dávať potrebné finančné prostriedky a ani sami si ich neviete zaobstarať, pretože Ste na rodičovskej dovolenke s maloletými deťmi? Staráte sa o zdravotne postihnuté dieťa? Zdravotný stav Vám neumožňuje zamestnať sa? Dlhodobo ste sa starali o deti a domácnosť, čo Vám neumožnilo získať […]

VÝŽIVNÉ NA BÝVALÉHO/ROZVEDENÉHO MANŽELA

VÝŽIVNÉ na ex-manžela / ex-manželku

VÝŽIVNÉ NA BÝVALÉHO/ROZVEDENÉHO MANŽELA Vyživovacia povinnosť medzi manželmi v niektorých prípadoch nekončí ani rozvodom manželstva. Rozvedený manžel má za určených podmienok nárok žiadať finančný príspevok od bývalého manžela, ak sa nemôže po rozvode sám živiť. Dôvody, pre ktoré vznikla finančná nesamostatnosť rozvedeného manžela sú rôzne. Napríklad, ak sa rozvedená manželka stará o maloleté dieťa a z toho dôvodu sa […]

VÝŽIVA A NÁHRADA NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE

NEVYDATÁ MATKA

VÝŽIVA A NÁHRADA NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE Zákon o rodine chráni ženy v očakávaní narodenia dieťaťa, ktoré nie sú vydaté a ostali bez finančnej podpory otca svojho nenarodeného dieťaťa Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve. Na aké príspevky má nevydatá […]

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO Kedy môžete požiadať o zvýšenie výživného? Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť, len ak nastane výrazná zmena okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Ak preukážete zmenu pomerov na strane rodiča alebo dieťaťa súd bude považovať Váš návrh za odôvodnený. Kedy nastáva zmena pomerov ovplyvňujúca zvýšenie výživného? Vyšší príjem povinného rodiča, […]

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO Zákon o rodine Vám dáva viaceré možnosti získať finančnú podporu v rôznych napätých životných situáciách. Právny nárok na výživné vzniká najmä: Maloletému dieťaťu od svojich rodičov Plnoletému dieťaťu od rodičov, pokiaľ nie je schopné samo sa živiť /štúdium, zdravotné postihnutie/ Manželke počas trvania manželstva od zákonného manžela Bývalej manželke po zániku manželstva […]

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO Kedy môžete požiadať o zníženie výživného? V živote nastávajú situácie, kedy sa finančná situácia rodiča môže zhoršiť, napríkladz dôvodu straty zamestnania alebo zlého zdravotného stavu. Súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť výlučne novým súdnym rozhodnutím, ak nastane výrazná zmena okolností,ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Súd nezníži určené výživné v prípadoch, ak sa povinný rodič […]

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa. Plnoleté dieťa má zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané štipendiá nezbavujú rodiča povinnosti platiť výživné na svoje plnoleté […]