Stal sa Vám úraz na pracovisku v súvislosti s výkonom Vašej práce počas pracovnej doby?

Stačí zahlásiť pracovný úraz zamestnávateľovi, spísať o pracovnom úraze záznam a ísť na lekárske ošetrenie. Ostatné vybavíme za Vás.

Každý zamestnávateľ je zo zákona povinne poistený pre prípad vzniku pracovného úrazu či choroby z povolania svojho zamestnanca. V prípade zanedbania povinností Vášho zamestnávateľa na poli BOZP máte právo na finančnú náhradu.

Čo môžete požadovať v rámci odškodnenia poškodenia Vášho zdravia?

 • Náhradu nákladov spojených s liečením.
 • Náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
 • Úrazový príplatok.
 • Úrazovú rentu.
 • Jednorazové odškodnenie.
 • Pracovnú rehabilitáciu a rehabilitačné.
 • Rekvalifikáciu a rekvalifikačné.

Čo môžete žiadať v rámci odškodnenia v pozícii pozostalého rodinného?

 • Náhradu nákladov spojených s pohrebom.
 • Náklady na zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu.
 • Pozostalostnú úrazovú rentu.

Pri usmrtení zastupujeme aj záujmy poškodených pozostalých manželov, detí, rodičov alebo iných blízkych osôb, ktorým vznikol nárok na náhradu vzniknutej nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pozostalým rodinným príslušníkom prináleží právo na finančné odškodnenie vyvažujúce ich utrpenie.

Cena právnej služby:

 • Bezplatne posúdime Váš prípad a navrhneme spôsoby riešenia.
 • Dôsledne uplatňujeme všetky nároky za našich klientov v maximálnej zákonnej výške.
 • Odbremeňujeme poškodených od byrokracie a návštevy úradov.
 • Nič neplatíte, kým nevyhráme. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia a závisí od jeho výšky, preto je v našom záujme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie.
 • Nič neplatíte, ak nevyhráme. Klient neplatí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, pokiaľ k získaniu odškodného nepríde.

Právne služby:

 • Mimosúdne rokovania a dohody ohľadom Vašich finančných nárokov.
 • Zastupovanie v konaní o priznanie dávok Sociálnou poisťovňou.
 • Zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.