Rozvod a deľba majetku

V rozvodovom konaní sa rozhodujú zásadné záležitosti ovplyvňujúce budúcnosť Vašej rodiny, a preto je prospešné mať
na svojej strane skúseného advokáta, ktorý najlepšie ochráni všetky Vaše záujmy.

Rozdelenie spoločného majetku manželov nadobudnutého počas manželstva je kľúčovým prvkom každého rozvodu manželstva. Ocenenie a rozdelenie hnuteľného
a nehnuteľného majetku, ale aj dlhov nadobudnutých počas manželstva je náročné.

Pri rozdeľovaní majetku manželov po rozvode manželstva je naším cieľom dospieť k dohode medzi bývalými manželmi
o majetku, ktorá je spravodlivá. Máme vedomosti a skúsenosti potrebné na poskytovanie kreatívnych riešení náročných
právnych otázok.

Spôsoby rozdelenia majetku po rozvode manželstva:

  1. Dohoda o rozdelení a vyporiadaní spoločného majetku manželov /BSM/O rozdelení majetku po rozvode manželstva nadobudnutého počas manželstva sa manželia môžu rozhodnúť sami.
    Je to najrýchlejšia a najlacnejšia forma deľby majetku manželov po rozvode manželstva.
    VIAC TU
  2. Rozhodnutie súdu o rozdelení a vyporiadaní spoločného majetku manželov /BSM/Neochota jedného z bývalých manželov komunikovať a dospieť k dohode o vysporiadaní majetku manželov po rozvode manželstva
    je riešiteľná podaním návrhu na nútené rozdelenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom.
    VIAC TU

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.