eKasa. Zavedenie systému online elektronických registračných pokladníc.

Systém e-Kasa bol zavedený novelou Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Uvedená novela Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a napojenie na systém e-Kasa sa týka iba podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Povinnosť sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí prijímajú tržbu z predaja tovaru alebo poskytnutia služby v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami na predajnom mieste. Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Do účinnosti novely zákona mali podnikatelia možnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.
Elektronická registračná pokladnica nebola napojená na internet a webový portál finančnej správy na rozdiel od virtuálnej registračnej pokladnice.

Novela zákona uložila podnikateľom, ktorí majú povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu od 01.04.2019 do 30.06.2019 zákonnú povinnosť napojiť svoje registračné pokladnice cez internet na portál finančnej správy e-Kasa. Hlavným cieľom je eliminovať krátenie prijatých tržieb a zároveň zavedenie mechanizmu on-line prepojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu Finančnej správy (tzv. systém e-Kasa).
Klasické elektronické pokladnice nie je možné po uplynutí prechodného obdobia používať.

Od 01.07.2019 je každý podnikateľ povinný evidovať tržby:

  • prostredníctvom online registračnej pokladnice (ORP) alebo
  • nezmenenej tzv. virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)

Online registračné pokladnice (ORP) musia spĺňať technické požiadavky definované zákonom. Pokladničný program a chránené dátové úložisko používané ORP by mali byť povinne certifikované finančným riaditeľstvom. Za účelom informovanosti podnikateľov finančné riaditeľstvo zverejňuje ich zoznam:

https://www.financnasprava.sk/
https://www.financnasprava.sk/

Každá pokladnica e-Kasa klient musí mať tiež pridelený osobitný kód daňovým úradom.

Za porušenie povinnosti prejsť na systém pokladníc e- Kasa klient hrozí podnikateľom od 01.07.2019 pokuta od 330 Eur do 3.300 Eur.