Anonymný dotaz – preplácanie nadčasových hodín


Vaša otázka, popis problému:

Dobrý deň, chcel by som poradiť s preplácaním nadčasových hodín, respektíve ich čerpaním. Maximálny počet nadčasových hodín je podľa ZP 416 za rok, zamestnávateľ teraz po nás chce, aby sme v decembri túto hodnotu prekročili, ale hodiny si previedli do januára roku 22, kde nám ich preplatí, ale tieto nadčasy boli odpracované v roku 21. Prosím ako je to s prevádzaním nadčasov z roka na rok? Ak v jednom roku urobím napríklad 450 hodín nadčasov, 50 hodín si prevediem do nového roku kde mi potom budú preplatené, je to legálne? Ďakujem

 

Odpoveď:

Zamestnanec môže podľa § 97 ods. 10 Zákonníka práce v platnom znení vykonať prácu nadčas súhrnne najviac v rozsahu 400 hodín za jeden kalendárny rok. Zákonník práce uvedené ustanovenie formuluje ako kogentné, to znamená, že sa nemôže počet stanovených hodín nadčasov prekročiť ani po dohode so zamestnancom. Predmetná dohoda by bola v rozpore so zákonom.

Zákonník práce neumožňuje „prenos nevyčerpaných nadčasov“ do nasledujúceho kalendárneho roka. Opätovne by uvedené konanie bolo zo strany zamestnávateľa v rozpore so zákonom.

Prenos nadčasov by znamenal, že v roku 2021 z maximálneho možného počtu 400 hodín nadčasov kalendárneho roka by ste si nevyčerpali 20 hodín nadčasov, ktoré by ste si následne mali preniesť a odpracovať v roku 2022. V roku 2022 by ste potom odpracovali max. 420 hodín nadčasov. Uvedená možnosť prenosu neodpracovaných nadčasov v jednom kalendárnom roku do nasledujúceho kalendárneho roka je v rozpore so zákonom, t.j. nelegálna.

V prípade, ak by ste si mali odpracovať nadčas v decembri v roku 2021, ale vyplatený by Vám mal byť až v roku 2022, uvedená možnosť nespadá pod „prenos“ nadčasu. Hodiny nadčasu sa zarátavajú do odpracovaných hodín nadčasu v mesiaci, kedy sa hodiny nadčasu odpracujú, nie v mesiaci kedy sa vypláca mzda za odpracovaný nadčas. Vo Vašom prípade by sa Vám odpracované hodiny nadčasu zarátali do maximálneho rozsahu nadčasov za kalendárny rok v roku 2021.

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka