Systém eKasa. Odklad ukladania pokút do konca roka 2019.

NR SR schválila dňa 19.6.2019 novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 188/2019 Z.z. odklad ukladania pokút do 31.12.2019 tým podnikateľom, ktorý nebudú mať včas zavedené on-line registračné pokladne do prevádzky za ustanovených podmienok.

Podľa aktuálne schválenej novely, daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie ORP podnikateľovi, ktorý:

  • preukáže, že požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient do do dňa 01.07.2019 a zároveň
  • používa na evidenciu tržieb ERP

Len podnikatelia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky majú nárok na dodatočných 6 mesiacov na implementáciu ORP bez sankcie.
U podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla 2019 a vybrali si na evidenciu tržieb ORP, neuloženie pokuty rovnako predpokladá včasné podanie žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, pričom do uvedenia ORP do prevádzky má podnikateľ povinnosť viesť náhradnú evidenciu formou paragónov, ktoré následne zaeviduje do ORP.