Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR

Na koho sa vzťahuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR?

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby.
Právnické osoby zapísané do Obchodného registra pred 01.11.2018 majú povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019.

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3 310 EUR.
Na koho sa nevzťahuje povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR?
Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod nemajú len právnické osoby, ktoré sú:

  • subjektom verejnej správy,
  • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Konečným užívateľom výhod je podľa § 6 a zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Takisto to môže byť vrcholový manažment. Zákon č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov v § 6a príkladom vymenováva v akých prípadoch môže prísť k takému ovládaniu alebo kontrole firmy.

Aké údaje sa povinne zapisujú do Obchodného registra SR?

Do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné  na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra ale sú zapísané v neverejnej časti registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu. Prístup k nim majú len vybrané subjekty (napr. súdy, finančná polícia, daňový úrad a pod.).

Akým spôsobom sa zapisuje konečný užívateľ výhod do Obchodného registra SR?

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.  178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod.

Právnická osoba, ktorá zapísaná v Obchodnom registri SR pred 01.11.2018 má povinnosť oznámiť Obchodnému registru konečného užívateľa výhod v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom vyššie uvedeného formulára.

Novozaložené právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR po 01.11.2018 majú povinnosť oznámiť konečného užívateľa výhod už pri zápise novovznikajúcej spoločnosti do obchodného registra. Formulár pre prvozápis spoločnosti do Obchodného registra obsahuje časť pre vyplnenie potrebných údajov pre konečného užívateľa výhod.

Spoločnosť zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Dňa 1.1.2019 vstúpila do účinnosti novela č. 373/2018 Z. z., ktorá priniesla zjednodušenie pre právnické osoby zapísané do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).
Subjekty, ktoré sú zapísané do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) nemajú povinnosť duplicitného zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra (§ 2 ods. 3 Zákona o obchodnom registri).
Naopak to však neplatí. Ak teda máte údaje konečných užívateľov zapísané v obchodnom registri, nezbavuje vás to povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do RPVS.