ROZVOD MANŽELSTVA

ROZVOD MANŽELSTVA – právne poradenstvo krok za krokom

ROZVOD MANŽELSTVA Právne poradenstvo krok za krokom Rozvod manželstva môže byť rýchlym a nekomplikovaným prípadom alebo naopak vypätým sporom o zverenie detí a o výšku výživného. V našej advokátskej kancelárii sme Vám pripravení kvalifikovane poradiť v právnych veciach: Rozvodu manželstva. Zverenia detí do Vašej starostlivosti. Výživného a o spôsobe jeho určenia. Rozdelenia majetku po rozvode manželstva. Využiť skúsenosti a zručnosti […]

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA MALOLETÉ DIEŤA Dôležitou súčasťou zabezpečenia budúcnosti Vášho dieťaťa je správne vypočítaná výška výživného, ktorá odzrkadľuje potreby Vášho dieťaťa. Výška výživného na dieťa je často predmetom sporov pri rozchode partnerov. Uplatnenie výživného v správnej výške má veľký vplyv na budúcu kvalitu života Vašich detí. Naša advokátska kancelária pomáha klientom nájsť riešenia právnych problémov spojených s vyživovacou povinnosťou. […]

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU

ROZVOD A DEĽBA MAJETKU Rozvod a deľba majetku V rozvodovom konaní sa rozhodujú zásadné záležitosti ovplyvňujúce budúcnosť Vašej rodiny, a preto je prospešné mať na svojej strane skúseného advokáta, ktorý najlepšie ochráni všetky Vaše záujmy. Rozdelenie spoločného majetku manželov nadobudnutého počas manželstva je kľúčovým prvkom každého rozvodu manželstva. Ocenenie a rozdelenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ale aj dlhov nadobudnutých počas […]

ZVERENIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

ZVERENIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI Určenie starostlivosti o deti môže byť aj za tých najlepších okolností náročné. Skúsený advokát Vám pomôže  uľahčiť orientáciu v tejto komplexnej a zložitej problematike. Vo všetkých prípadoch zverenia dieťaťa do starostlivosti je sledovaný najlepší záujem dieťaťa. Súd zváži schopnosť každého rodiča starať sa o dieťa, emocionálne a fyzické potreby dieťaťa, súčasný vzťah s rodičom a stabilitu domova. Súd […]

VÝŽIVNÉ NA PLNOLETÉ DIEŤA - Dokedy ho treba platiť?

VÝŽIVNÉ na PLNOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA PLNOLETÉ DIEŤA – Dokedy ho treba platiť? Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa. Plnoleté dieťa má však naďalej zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané […]

VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU/MANŽELA – počas trvania manželstva

VÝŽIVNÉ na MANŽELKU/MANŽELA

VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU/MANŽELA – počas trvania manželstva Ocitli ste sa v zložitej životnej situácii? Manžel Vám odmieta dávať potrebné finančné prostriedky a ani sami si ich neviete zaobstarať, pretože Ste na rodičovskej dovolenke s maloletými deťmi? Staráte sa o zdravotne postihnuté dieťa? Zdravotný stav Vám neumožňuje zamestnať sa? Dlhodobo ste sa starali o deti a domácnosť, čo Vám neumožnilo získať […]

VÝŽIVNÉ NA BÝVALÉHO/ROZVEDENÉHO MANŽELA

VÝŽIVNÉ na ex-manžela / ex-manželku

VÝŽIVNÉ NA BÝVALÉHO/ROZVEDENÉHO MANŽELA Vyživovacia povinnosť medzi manželmi v niektorých prípadoch nekončí ani rozvodom manželstva. Rozvedený manžel má za určených podmienok nárok žiadať finančný príspevok od bývalého manžela, ak sa nemôže po rozvode sám živiť. Dôvody, pre ktoré vznikla finančná nesamostatnosť rozvedeného manžela sú rôzne. Napríklad, ak sa rozvedená manželka stará o maloleté dieťa a z toho dôvodu sa […]

VÝŽIVA A NÁHRADA NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE

NEVYDATÁ MATKA

VÝŽIVA A NÁHRADA NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE Zákon o rodine chráni ženy v očakávaní narodenia dieťaťa, ktoré nie sú vydaté a ostali bez finančnej podpory otca svojho nenarodeného dieťaťa Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve. Na aké príspevky má nevydatá […]

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO Kedy môžete požiadať o zvýšenie výživného? Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť, len ak nastane výrazná zmena okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Ak preukážete zmenu pomerov na strane rodiča alebo dieťaťa súd bude považovať Váš návrh za odôvodnený. Kedy nastáva zmena pomerov ovplyvňujúca zvýšenie výživného? Vyšší príjem povinného rodiča, […]

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO Zákon o rodine Vám dáva viaceré možnosti získať finančnú podporu v rôznych napätých životných situáciách. Právny nárok na výživné vzniká najmä: Maloletému dieťaťu od svojich rodičov Plnoletému dieťaťu od rodičov, pokiaľ nie je schopné samo sa živiť /štúdium, zdravotné postihnutie/ Manželke počas trvania manželstva od zákonného manžela Bývalej manželke po zániku manželstva […]

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO Kedy môžete požiadať o zníženie výživného? V živote nastávajú situácie, kedy sa finančná situácia rodiča môže zhoršiť, napríkladz dôvodu straty zamestnania alebo zlého zdravotného stavu. Súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť výlučne novým súdnym rozhodnutím, ak nastane výrazná zmena okolností,ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Súd nezníži určené výživné v prípadoch, ak sa povinný rodič […]

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa. Plnoleté dieťa má zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané štipendiá nezbavujú rodiča povinnosti platiť výživné na svoje plnoleté […]

URČENIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

URČENIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

URČENIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU Ako postupovať? Otcovstvo k maloletému dieťaťu sa zo zákona určuje tromi zákonnými spôsobmi: Súhlasným vyhlásením rodičov maloletého dieťaťa pred matričným úradom alebo súdom. Domnienkou otcovstva manžela, k dieťaťu narodenému v manželstve. Otcovstvo určené rozhodnutím súdu. Zákon predpokladá, že každé dieťa narodené v manželstve je biologickým potomkom manžela matky dieťaťa.V prípadoch narodenia detí mimo manželského zväzku dáva […]

ZAPRETIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

ZAPRETIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

ZAPRETIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU Ako postupovať? Otcom dieťaťa sa označuje muž, ktorý: Bol určený za otca dieťaťa matkou pred matričným úradom alebo súdom. Je manželom matky dieťaťa (tzv. domnienka otcovstva manžela matky dieťaťa). Je určený za otca dieťaťa súdnym rozhodnutím. Ako postupovať, keď si nie ste istý otcovstvom k dieťaťu, ktoré vychovávate? Rozvojom genetiky a skúmania DNA […]

ADOPCIA / OSVOJENIE DIEŤAŤA - Vaša cesta k dieťaťu

ADOPCIA / OSVOJENIE DIEŤAŤA

ADOPCIA / OSVOJENIE DIEŤAŤA Vaša cesta k dieťaťu Osvojenie dieťaťa je náročným procesom. Naša advokátska kancelária poskytuje odborné, komplexné a dostupné právne služby budúcim adoptívnym rodičom v komplikovanom administratívnom procese. Adopčný proces je neuveriteľne časovo náročný a treba sa obrniť dávkou trpezlivosti. Aké podmienky musím spĺňať ako adoptívny rodič? Osvojiteľ alebo ináč povedané adoptívny rodič musí byť […]