Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa.

Plnoleté dieťa má však naďalej zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané štipendiá nezbavujú rodiča povinnosti platiť výživné na svoje plnoleté dieťa. Uvedené príjmy dieťaťa môžu však ovplyvniť určenie výšky výživného na plnoleté dieťa.

Znamená to, že aj plnoleté no študujúce dieťa má nárok na finančnú podporu od svojich rodičov. Vyživovacia povinnosť rodičov nekončí ani automaticky 25. rokom života dieťaťa. Dovŕšením veku sa iba ukončuje vyplácanie rodičovského príspevku.

Súdne rozhodnutie o určení výživného – kedy stráca platnosť?

Súdne rozhodnutie o určení výživného je časovo neobmedzené. Rozhodnutie o určení vyživovacej povinnosti zaväzuje povinného rodiča k plateniu výživného do času, kým povinný rodič alebo oprávnené dieťa nepodá návrh na zrušenie rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti súdom.

Chcete vedieť dokedy ste povinný platiť výživné na dieťa?

Naše právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
  • Vypracovanie návrhu na zrušenie výživného na plnoleté dieťa.
  • Zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.