ZRUŠENIE SPOLUVLASTNÍCTVA

ZRUŠENIE SPOLUVLASTNÍCTVA

ZRUŠENIE SPOLUVLASTNÍCTVA Spoluvlastníctvo k veci hnuteľnej alebo nehnuteľnej môže vzniknúť napríklad na základe zmluvy (kúpnej, darovacej) alebo na základe rozhodnutia súdu, či štátneho orgánu (dedenie, reštitúcia). Spoluvlastníctvo k veci sa delí na podielové a bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo k veci môže vzniknúť iba medzi manželmi. Spoluvlastníctvo k veci zaniká predajom spoluvlastníckeho podielu, zrušením spoluvlastníctva dohodou alebo zrušením spoluvlastníctva rozhodnutím súdu. […]