Spoluvlastníctvo k veci hnuteľnej alebo nehnuteľnej môže vzniknúť napríklad na základe zmluvy (kúpnej, darovacej) alebo na základe rozhodnutia súdu, či štátneho orgánu (dedenie, reštitúcia).

Spoluvlastníctvo k veci sa delí na podielové a bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo k veci môže vzniknúť iba medzi manželmi.

Spoluvlastníctvo k veci zaniká predajom spoluvlastníckeho podielu, zrušením spoluvlastníctva dohodou alebo zrušením spoluvlastníctva rozhodnutím súdu.

Poskytujeme aj právnu službu zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva k pozemkom vo vlastníctve neznámych vlastníkov a v správe Slovenského pozemkového fondu ( SPF).

Právna prax našej advokátskej kancelárie zahŕňa:

  • Práve zastúpenie a poradenstvo v právnej veci zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva.
  • Práve zastúpenie a poradenstvo v právnej veci zrušenia a vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • Negociácia dohôd medzi spoluvlastníkmi.
  • Vypracovanie kúpnej zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti.
  • Vypracovanie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.
  • Vypracovanie dohody o zrušení a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • Vypracovanie návrhu na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva súdom.
  • Zastupovanie v súdnom konaní.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.