Anonymný dotaz – výpoveď dohodou zo zdravotných dôvodov


Vaša otázka, popis problému:

Dobrý deň.

Som zamestnaný od od júla 2018 ako vodič – skladník. V súčasnosti som bol lekárom upozornený, že zo zdravotných dôvodov nemôžem vykonávať uvedenú prácu a to zdvíhaním ťažkých bremien ani prácu v chlade. Boli mi doporučené skončenie pracovného pomeru. Chcem zamestnávateľovi dať výpoveď dohodou zo zdravotných dôvodov. Môže mi zamestnávateľ prideliť inú prácu a nesúhlasiť s výpoveďou? Musím prijať inú prácu? Mám nárok na odstupné a odchodné?

Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, 

v zmysle § 76 Zákonníka práce patrí odstupné:

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov.
 
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
 
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.
 
Na získanie nároku na odstupné musíte zamestnávateľovi predložiť lekársky posudok, ktorý Vám zakazuje vykonávať práce, ktoré sú predmetom Vašej náplne práce.
 
Zamestnávateľ Vám môže ponúknuť iné vhodné miesto s ohľadom na Vás zdravotný stav. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom v dispozícii zamestnávateľa. V prípade, ak Vás nebude chcieť zamestnávateľ prepustiť ani Vám podpísať dohodu, musí Vám ponúknuť iné vhodné miesto vhodné s ohľadom na Váš zdravotný stav.
 
V prípade, ak by ste sami podali Výpoveď ako jednostranný právny úkon z Vašej strany, stratili by ste nárok na odstupné.
 
V zmysle ust. § 76a patrí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
 
Odchodné patrí iba po vzniku nároku zamestnanca predmetné dôchodky a následnej výpovedi zamestnávateľa. 
 

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka​​