Anonymný dotaz – vymoženie dedičského podielu

Vaša otázka, popis problému:

Dobrý den, zemřela mi matka na Slovensku, v dědickém řízení nebylo k mému podílu přihlíženo, neboť nebylo známo místo mého pobytu a nedostal jsem informaci o dědickém řízení ani o veřejné vyhlášce pro přihlášení k dědickému řízení. Od ukončení dědického řízení uplynuly cca. 2 roky, nyní jsem se o příslušných skutečnostech dozvěděl. Jaké jsou možnosti domoci se mého dědického podílu?

Odpoveď:

Ste oprávneným dedičom napriek tomu, že ste sa nezúčastnili dedičského konania (t.j. neboli ste účastníkom v dedičskom konaní), nakoľko disponujete dedičským titulom, ktorý svedčí vo Váš prospech.

Aké máte právne prostriedky vymoženia si svojho dedičského podielu?

V prvom rade by som odporúčala dohodnúť sa s účastníkmi dedičského konania na vydaní Vašej časti dedičského podielu, teda tej časti dedičského podielu, ktorý nadobudli neprávom alebo vo väčšej časti ako im podľa zákona prináležala.

V prípade, ak by dohoda nebola možná alebo úspešná, máte právo podať žalobu na vydanie dedičstva na súd. Predmetná žaloba na ochranu oprávneného dediča sa musí podať v zákonnej lehote 3 rokov od právoplatného skončenia dedičského konania pred notárom. Trojročná lehota je lehotou, po uplynutí ktorej sa Vaše právo na vydanie majetku z dedičstva po matke premlčí.

Vy ako žalobca budete musieť preukázať, že:

  • Vy ste oprávneným dedičom a 
  • osoba, ktorá dedila, teda neoprávnený dedič sa na Váš úkor bezdôvodne obohatila

Máte zároveň právo domáhať sa vydania dedičstva, ktoré nadobudol nepravý dedič.

Neoprávnený dedič bude súdom zaviazaný podľa zásad o bezdôvodnom obohatení vydať oprávnenému dedičovi (Vám) dedičstvo, ktoré nadobudol neoprávnene.

JUDr. Katarína HÁČIKOVÁ
advokátka