Vaša cesta k dieťaťu

Osvojenie dieťaťa je náročným procesom. Naša advokátska kancelária poskytuje odborné, komplexné a dostupné právne služby budúcim adoptívnym rodičom v komplikovanom administratívnom procese. Adopčný proces je neuveriteľne časovo náročný a treba sa obrniť dávkou trpezlivosti.

Aké podmienky musím spĺňať ako adoptívny rodič?

Osvojiteľ alebo ináč povedané adoptívny rodič musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí:

 • Byť zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
 • Spĺňať zdravotné predpoklady.
 • Spĺňať osobné predpoklady.
 • Spĺňať morálne predpoklady.
 • Spôsob jeho života a spôsob života osôb, ktoré žijú s ním v spoločnej domácnosti musia spĺňať podmienku, že osvojenie bude v najlepšom záujme dieťaťa.
 • Osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa.

Môžem si osvojiť dieťa aj v prípade, keď nemám manžela?

Dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak spĺňa predpoklady, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Súdy však preferujú v záujme detí úplné rodiny. Ako spoločné dieťa môže byť osvojené iba manželmi.

Aké podmienky musí spĺňať adoptívne dieťa?

 • Osvojované dieťa musí byť maloleté a medzi osvojovaným dieťaťom a adoptívnym rodičom musí byť primeraný vekový rozdiel.
 • Dieťa musí byť voľné na adopciu, čiže bol udelený súhlas biologických rodičov k adopcii dieťaťa.

Ako prebieha proces adopcie?

 • O adopcii dieťaťa rozhoduje súd na základe podaného návrhu.
 • Súd v prvom rade rozhodne o zverení dieťaťa do Vašej predosvojiteľskej starostlivosti, ktorá musí trvať minimálne 9 mesiacov. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ.
 • Po uplynutí času predosvojiteľskej starostlivosti súd k pristúpi k rozhodovaniu o samotnej adopcii dieťaťa.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach osvojenia.
 • Zastúpenie pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo veciach osvojenia.
 • Vypracovanie príslušných návrhov vo veci osvojenia dieťaťa.
 • Zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.