Vyživovacia povinnosť medzi manželmi v niektorých prípadoch nekončí ani rozvodom manželstva.

Rozvedený manžel má za určených podmienok nárok žiadať finančný príspevok od bývalého manžela, ak sa nemôže po rozvode sám živiť. Dôvody, pre ktoré vznikla finančná nesamostatnosť rozvedeného manžela sú rôzne.

Napríklad, ak sa rozvedená manželka stará o maloleté dieťa a z toho dôvodu sa nemôže zamestnať, zlý zdravotný stav rozvedeného manžela a atď.

Kedy máte právo na výživné od bývalého manžela?

 • Za podmienky, že sa po rozvode manželstva nemôžete sami živiť

V akej výške môžete žiadať o poskytnutie výživného od bývalého manžela?

 • Výška výživného vzniká v rozsahu pokrytia primeranej výživy rozvedeného manžela
  (stravovanie, uspokojovanie potrieb spojených s vekom, zdravotným stavom, spôsobom života)

Po akú dobu Vám môže byť platené výživné od bývalého manžela?

 • Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
 • Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
 • Sprostredkovanie dohody o výške výživného medzi bývalými manželmi.
 • Vypracovanie návrhu na určenie výživného na rozvedeného manžela.
 • Vypracovanie návrhu na zvýšenie výživného na rozvedeného manžela.
 • Vypracovanie návrhu na zrušenie výživného na rozvedeného manžela.
 • Zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.