Zákon o rodine chráni ženy v očakávaní narodenia dieťaťa, ktoré nie sú vydaté a ostali bez finančnej podpory otca svojho nenarodeného dieťaťa

Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve.

Na aké príspevky má nevydatá matka nárok?

Niet pochybností, že žena v očakávaní narodenia dieťaťa má vyššie nároky na stravu a vznikajú jej výdavky spojené s tehotenstvom (napríklad náklady na tehotenské ošatenie, doplatky na lieky, cestovné do zdravotníckeho zariadenia a podobne. Nepatrí sem výbavička pre dieťa, nakoľko ide o nárok dieťaťa voči otcovi).

Nevydatá matka má nárok na dva príspevky od otca svojho dieťaťa:

  • Príspevok na výživu matky /maximálne po dobu 2 rokov odo dňa pôrodu/.
  • Príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

V prípade, ak nastávajúci otec nechce dobrovoľne finančne podporiť matku svojho dieťaťa, nastupuje rozhodnutie súdu. Súd príspevky nevydatej matke prizná aj v prípade, ak má možnosť sama sa živiť, jednoducho povedané má zamestnanie. Základom príspevku je zmena sociálnej situácie matky, ktorá príde o príjmy z pracovného pomeru a súvisiace zvýšené výdavky spojené s tehotenstvom a pôrodom. Súd v konaní prihliada iba na odôvodnené potreby matky a možnosti, schopnosti a majetkové pomery otca dieťaťa.

Čo v prípade, ak otcovstvo dieťaťa nebolo ešte určené?

Konať treba ešte pokiaľ je žena tehotná! Súd na návrh tehotnej ženy uloží aj mužovi, ktorého otcovstvo ešte nie je určené, aby vopred:

  • Poskytol sumu potrebnú na zabezpečenie výživy matky
  • Poskytol príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom
  • Poskytol sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, po ktorú by žene patrila materská dovolenka (minimálne 37 – maximálne 43 týždňov)

Naše právne služby:

  • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
  • Sprostredkovanie dohody o výške príspevku na výživu matky a o úhrade niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
  • Vypracovanie návrhu na určenie výživného a  úhradu niektorých nákladov vzniknutých nevydatej matke v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom.
  • Zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.