PRIZNANIE RODIČOVSKÝCH PRÁV

PRIZNANIE RODIČOVSKÝCH PRÁV

PRIZNANIE RODIČOVSKÝCH PRÁV Priznanie rodičovských práv Ako matka alebo otec dieťaťa máte plnú zodpovednosť za výchovu, výživu,osobnú starostlivosť o dieťa, správu majetku a ste jeho zákonným zástupcom. Čo v prípade, ak sa narodí dieťa rodičom, ktorí nedosiahli plnoletosť? Neplnoletí rodičia, najmä maloleté matky, sa po narodení svojich ratolestí dostávajú do zložitej právnej situácie.Byť slobodnou matkou je ťažké, avšak […]

OPATROVNÍCTVO (kuratela) je jednou z foriem právneho zastúpenia

OPATROVNÍK

OPATROVNÍCTVO (kuratela) Opatrovníctvo (kuratela) je jednou z foriem právneho zastúpenia. Opatrovník je právnym zástupcom osoby, ktorá si nemôže samostatne obstarávať vo vlastnom mene svoje záležitosti. Opatrovník môže byť ustanovený súdom napríklad: Fyzickej osobe, ak to vyžaduje ochrana jeho záujmov alebo verejný záujem (osobe obmedzenej v svojprávnosti, osobe neznámeho pobytu, osobe zdravotne postihnutej…). Právnickej osobe, ak to vyžaduje […]

Kedy sa ustanovuje poručník?

PORUČNÍK

Kedy sa ustanovuje poručník? Poručníctvo (tutela) je jednou formou náhradnej rodičovskej starostlivosti, ktorá sa uplatní, ak žiaden z rodičov maloletého dieťaťa nemôže plne vykonávať svoje rodičovské povinnosti napríklad: obaja rodičia zomreli, obaja rodičia boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon rodičovských práv a povinností obom rodičom alebo obaja rodičia nemajú spôsobilosť na právne […]