Priznanie rodičovských práv

Ako matka alebo otec dieťaťa máte plnú zodpovednosť za výchovu, výživu,
osobnú starostlivosť o dieťa, správu majetku a ste jeho zákonným zástupcom.

Čo v prípade, ak sa narodí dieťa rodičom, ktorí nedosiahli plnoletosť?

Neplnoletí rodičia, najmä maloleté matky, sa po narodení svojich ratolestí dostávajú do zložitej právnej situácie.
Byť slobodnou matkou je ťažké, avšak byť slobodnou a neplnoletou matkou je ešte ťažšie.

Legislatíva nehrá v prospech neplnoletých rodičov.

 • Nemôžu byť zákonným zástupcom svojho narodeného dieťaťa, nakoľko sami nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony.
 • Zákon neplnoletému rodičovi nepriznáva rodičovské práva a povinnosti k jeho narodenému dieťaťu.
 • Neplnoleté matky nemajú nárok na štátne sociálne dávky.
 • Neplnoletej matke, ktorá býva u svojich pracujúcich rodičov nemusí nevzniknúť nárok ani na dávky v hmotnej núdzi.

Ako postupovať?

 • Maloletý rodič starší ako 16 rokov, ktorý uzavrie manželstvo sa stáva automaticky plnoletým zo zákona.
  V takom prípade má zo zákona rodičovské práva k svojmu dieťaťu v plnom rozsahu a zároveň plný nárok
  aj na rodičovské príspevky z dôvodu starostlivosti o dieťa.
 • Maloletý rodič starší ako 16 rokov, ktorý neuzavrel manželstvo, môže podať návrh na príslušný súd
  na priznanie rodičovských práv a povinností.

V prípade, ak bude v súdnom konaní preukázané, že výkon práv zabezpečí v záujme svojho maloletého dieťaťa súd rodičovské práva rozsudkom prizná.

Právoplatnosťou rozhodnutia súdu sú maloletému rodičovi:

 1. Priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa.
 2. Stáva sa oprávnenou osobou na:
  • priznanie príspevku pri narodení dieťaťa,
  • priznanie nároku na prídavok na dieťa,
  • priznanie rodičovského príspevku.
 3. Súd ustanovuje maloletému dieťaťu poručníka alebo majetkového opatrovníka.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo priznania rodičovských práv a povinností.
 • Vypracovanie príslušných návrhov vo veci priznania rodičovských práv a povinností a zastupovanie v súdnom konaní.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.