Opatrovníctvo (kuratela) je jednou z foriem právneho zastúpenia.

Opatrovník je právnym zástupcom osoby, ktorá si nemôže samostatne obstarávať vo vlastnom mene svoje záležitosti.

Opatrovník môže byť ustanovený súdom napríklad:

 • Fyzickej osobe, ak to vyžaduje ochrana jeho záujmov alebo verejný záujem (osobe obmedzenej v svojprávnosti, osobe neznámeho pobytu, osobe zdravotne postihnutej…).
 • Právnickej osobe, ak to vyžaduje ochrana jej záujmov alebo verejný záujem a nie je jej možné doručiť písomnosť
  na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri, alebo v inom registri a iná adresa nie je súdu známa.
 • Dieťaťu – majetkový opatrovník pre správu majetku.
 • Dieťaťu – kolízny opatrovník ustanovený pre konkrétne konanie alebo úkon:
  1. v prípade, ak ho ani jeden jeho zákonný zástupca (rodič) nemôže zastupovať (konflikt záujmov),
  2. nemá zákonného zástupcu,
  3. zákonný zástupca ho nemôže z vážneho dôvodu zastupovať v konaní alebo pri určitom právnom úkone,
  4. je to potrebné z iných dôvodov a zároveň je to v záujme dieťaťa.

Súd vymedzí rozsah oprávnení opatrovníka tak, aby bol splnený účel právneho zastúpenia
a boli plne chránené záujmy dieťaťa. Sudca alebo poverený zamestnanec súdu zruší uznesenie o ustanovení opatrovníka,
ak pominú dôvody, pre ktoré bol opatrovník ustanovený.

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach opatrovníctva.
 • Vypracovanie návrhov a zastúpenie v súdnom konaní.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.