Zákon o rodine Vám dáva viaceré možnosti získať finančnú podporu v rôznych napätých životných situáciách.

Právny nárok na výživné vzniká najmä:

 • Maloletému dieťaťu od svojich rodičov
 • Plnoletému dieťaťu od rodičov, pokiaľ nie je schopné samo sa živiť /štúdium, zdravotné postihnutie/
 • Manželke počas trvania manželstva od zákonného manžela
 • Bývalej manželke po zániku manželstva od bývalého manžela
 • Nevydatej matke na výživu a úhradu niektorých nákladov od otca jej nenarodeného dieťaťa

Na úspešné vymáhanie výživného je potrebné, aby ste mali v rukách právoplatné a vykonateľné rozhodnutie okresného súdu (exekučný titul), ktorým bola určená rodičovi povinnosť platiť výživné v stanovenom rozsahu a v určených termínoch splatnosti. V prípade, ak ešte nemáte exekučný titul, je potrebné obrátiť sa na súd s návrhom na určenie výživného.

Ako sa môžete domôcť dlžného výživného?

 • Návrhom na vykonanie exekúcie – exekúciou peňažných súm výživného prostredníctvom súdneho exekútora
 • Trestným oznámením na povinného rodiča

Naše právne služby:

 • Komplexné právne poradenstvo vo veciach výživného.
 • Sprostredkovanie dohody o splátkach výživného.
 • Vypracovanie návrhu na začatie exekúcie výživného.
 • Zastupovanie v exekučnom konaní.
 • Trestné oznámenie vo veciach výživného.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.