Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Dôsledkom dopravnej nehody človek v sekunde prichádza o zdravie, neraz o život.

Advokátska kancelária AKH LEGAL Vám zabezpečí adekvátne finančné odškodnenie a náhradu nákladov za vynaložené zdravotné výdavky. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri uplatnení všetkých nárokov našich klientov.

Čo môžete žiadať v rámci odškodnenia poškodenia Vášho zdravia dopravnou nehodou?

 • Náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti.
 • Náhradu za stratu na zárobku po pracovnej neschopnosti.
 • Náhradu za vytrpené bolesti, tzv. bolestné.
 • Náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením.
 • Náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • Náhradu na stratu na dôchodku.

Čo môžete žiadať v rámci odškodnenia v pozícii pozostalého rodinného príslušníka?

 • Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch za stratu života blízkej osoby.
 • Náhradu nákladov spojených s pohrebom.
 • Náhradu nákladov na zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu.
 • Pozostalostnú úrazovú rentu.

Pri usmrtení zastupujeme aj záujmy poškodených pozostalých manželov, detí, rodičov alebo iných blízkych osôb, ktorým vznikol nárok na náhradu vzniknutej nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pozostalým rodinným príslušníkom prináleží právo na finančné odškodnenie vyvažujúce ich utrpenie.

Prečo práve my?

 • Bezplatne posúdime Váš prípad a navrhneme spôsoby riešenia.
 • Dôsledne uplatňujeme všetky nároky za našich klientov v maximálnej zákonnej výške z povinného zmluvného poistenia.
 • Odbremeňujeme poškodených od byrokracie a návštevy úradov.
 • Nič neplatíte, kým nevyhráme. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia a závisí od jeho výšky, preto je v našom záujme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie.
 • Nič neplatíte, ak nevyhráme. Klient neplatí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, pokiaľ k získaniu odškodného nepríde.

Právne služby:

 • Mimosúdne rokovania a dohody ohľadom finančných nárokov.
 • Zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy.

 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.