Obhajujeme a chránime Vaše práva v pozícii zamestnanca. Ako zamestnanec nemáte len povinnosti vyplývajúce z Vašej pracovnej pozície, ale aj práva garantované zákonom.


Sme kvalifikovanými a skúsenými špecialistami v oblasti pracovného práva.

Naše právne služby zahŕňajú ochranu zamestnancov najmä v nasledujúcich právnych veciach:

  • Komplexné právne poradenstvo pre zamestnancov v oblasti pracovného práva.
  • Právne posúdenie pracovných zmlúv.
  • Právne zastupovanie v sporoch o náhradu škody z pracovného úrazu.
  • Právne zastupovanie v sporoch o náhradu škody z choroby z povolania.
  • Právne zastupovanie v sporoch o porušenie pracovnej zmluvy.
  • Právne zastupovanie v sporoch o neplatnosť výpovede.
  • Právne zastupovanie v sporoch o nevyplatenie odstupného.
  • Právne zastupovanie v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy.
  • Ďalšie právne služby podľa individuálnych potrieb klienta.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.
Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť vyvážené zmluvné kontrakty s plným rozsahom práv našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.