Neochota jedného z bývalých manželov komunikovať a dospieť k dohode o rozdelení a vysporiadaní spoločného majetku manželov
po rozvode manželstva je riešiteľná podaním návrhu na nútené vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom.

Táto forma deľby majetku súdom je finančne a časovo náročná.

Rozdelenie majetku súdom zohľadňuje prísne zákonné pravidlá deľby bezpodielového spoluvlastníctva manželov( BSM)
a je spoplatnené poplatkom za podaný návrh v sume 66 € plus ďalším vysokým súdnym poplatkom z predmetu konania
vo výške 3% t.j. z hodnoty ceny všetkých vecí patriacich do spoločného majetku manželov (masa BSM) a ostatných hodnôt,
ktoré sa vysporiadavajú. V prípade, ak súdne konanie skončí zmierom (dohodnete sa pred súdom), platí sa nižší
súdny poplatok vo výške 1% z hodnoty  spoločného majetku (BSM), najmenej však 66 eur najviac 16 596, 50 €.

V rámci právnej služby našim klientom poskytujeme:

  • Vypracovanie návrhu na rozdelenie spoločného majetku manželov po rozvode súdom.
  • Zastúpenie advokátom v súdnom konaní.

  

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Skúsený advokát Vám pomôže nájsť správnu cestu riešenia Vášho právneho problému.

Prvoradým záujmom našej advokátskej kancelárie je dosiahnuť v plnom rozsahu priznanie práv a právom chránených záujmov v prospech našich klientov.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.