VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA – AKO PRACUJEME?

 1. ÚVODNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA VÁŠHO PRÍPADU.

Oboznámite nás so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa Vašej pohľadávky:

 • dôvod vzniku pohľadávky a jej splatnosť

Zhodnotíme právny stav Vašej pohľadávky:

 • vymáhateľnosť
 • výšku úrokov z omeškania
 • navrhneme najrýchlejší spôsob vymoženia Vašej pohľadávky
 1. PREVZATIE ZASTÚPENIA KLIENTA.

Právne zastúpenie si vyžaduje udelenie plnej moci advokátskej kancelárii.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť naše právne služby, budeme od Vás potrebovať informácie a listiny potrebné k vymáhaniu Vašej pohľadávky:

  • Informácie o dlžníkovi.
  • Informácie o dlhu (výška dlhu, splatnosť).
  • Doklady o pohľadávke: objednávky, e-mailovú korešpondenciu v prípade ústnej dohody, zmluvy, faktúry, údaje o čiastočnom uhradení dlhu, prípadne údaje o svedkoch.
 1. UPOMIENKA – VÝZVA NA ZAPLATENIE. Dlžníkovi zašleme upomienku s termínom na úhradu a s písomným uznaním dlhu.Veľa dlžníkov reaguje už na výzvu veriteľa zaslanú advokátom. Dlžníci, ktorých osloví Váš advokát, často zaplatia, nakoľko sú informovaní, že ste začali nútene vymáhať svoju pohľadávku.

  V prípade, ak ste dlžníka už písomne vyzvali a dlžník nereagoval, pristúpime ihneď zrýchlenému vymáhaniu Vašej pohľadávky.

 1. ZRÝCHLENÉ VYMÁHANIE POHĽADÁVOK PLATOBNÝ PRÍKAZ – UPOMÍNACIE KONANIE. Poskytujeme aj službu zrýchleného vymáhania Vašej pohľadávky v upomínacom konaní prostredníctvom súdu. Elektronicky, rýchlejšie a lacnejšie. Súdny poplatok sa Vám znižuje o 50% ( t.j. 3% z hodnoty sporu najmenej 16,50 eura).Ak súd uzná dôvody uvedené v návrhu a odporca nepodá v lehote 15 dní odpor, vydá platobný rozkaz do desiatich pracovných dní. Platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku o Vašej pohľadávke a následne sa môže pristúpiť k jej nútenému vymáhaniu – exekúcii.
 1. ŽALOBA NA SÚD.  Miestom uplatnenia nároku môže byť príslušný súd, rozhodcovský orgán, konkurzný resp. reštrukturalizačný správca. Zabezpečíme Vaše zastupovanie v konaní až do právoplatného skončenia veci.
 1. EXEKÚCIA.  V prípadoch, keď dlžník nezaplatí ani na základe právoplatného rozhodnutia súdu, pristupujeme automaticky k nútenému výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekútora.
 1. VYMOŽENIE POHĽADÁVKY – PENIAZE NA ÚČET KLIENTA.

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OD DLŽNÍKA – CENA PRÁVNEJ SLUŽBYPri vymáhaní pohľadávky si môžete zvoliť platbu za právnu službu formou:

A. Podielovej odmeny: Odmena advokátovi sa platí fixnou sumou – bez ohľadu na počet úkonov vo veci. Pri vymáhaní pohľadávky nevyžadujeme žiadne zálohy ani peniaze vopred.
Suma vymoženej pohľadávky sa zníži o sumu ceny právnej služby ( max. 20%).
V prípade, ak sa pohľadávka nevymôže – nič neplatíte.

B. Tarifnej odmeny: Odmena je platená podľa počtu vykonaných právnych úkonov vo veci.
Dlh dlžníka sa zvyšuje o Vaše náklady vymáhania pohľadávky. Platí sa záloha vopred. Dlžník je súdom zaviazaný zaplatiť okrem pohľadávky ( istiny, úrokov z omeškania, súdneho poplatku) aj trovy Vášho právneho zastúpenia. Tieto trovy budú určené nám ako odmena za právne zastúpenie. V konečnom dôsledku náklady vymoženia pohľadávky zaplatí dlžník a vy dostanete 100% Vašej pohľadávky.


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.