Dobré zmluvy robia nielen dobrých priateľov, ale aj dobrých dlhodobých obchodných partnerov.

Pred vstupom do zmluvného vzťahu je dobré poradiť sa. Upozorňujeme na právne vady zmluvy, neplatné ustanovenia zmluvy, zakotvujeme ustanovenia chrániace práva našich klientov a nastavujeme rovnováhu práv oboch strán zmluvy.

Skúsený advokát Vás upozorní na všetky riziká spojené so vstupom do zmluvného vzťahu.

V advokátskej kancelárii AKH LEGAL venujeme osobitnú pozornosť kvalitným zmluvným kontraktom, ktoré vždy pripravíme podľa individuálnych požiadaviek našich klientov.

Zmluva stiahnutá z internetu je len všeobecnou zmluvou, ktorá nie je „šitá“ na Vašu konkrétnu právnu situáciu. Dobrá zmluva zakotví dobré partnerské vzťahy zmluvných strán a istoty v právnom vzťahu. Kvalitná zmluva Vám, najmä v prípade porušenia zmluvných povinností Vašim zmluvným partnerom, poskytne právnu ochranu a adekvátne finančné odškodnenie.

Poskytujeme právne služby v oblasti zmluvnej agendy súkromným osobám aj podnikateľom.

Vypracúvame:

 • Rezervačné zmluvy.
 • Zmluvy o budúcej zmluve.
 • Nájomné zmluvy.
 • Kúpne zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam.
 • Kúpne zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľným veciam.
 • Zámenné zmluvy.
 • Záložné zmluvy o založení nehnuteľností.
 • Záložné zmluvy o založení hnuteľných vecí.
 • Zmluvy o zriadení vecných bremien.
 • Pracovné zmluvy.
 • Úverové zmluvy.
 • Zmluvy o dielo.
 • Splátkové kalendáre podľa individuálnych požiadaviek klientov.
 • Dohody o tichom spoločenstve.
 • Zmluvy o obchodnom zastúpení.
 • Zmluvy o prevodoch obchodného podielu.
 • Dohody o mimosúdnom vyriešení sporu, dohody o urovnaní.
 • Atypické zmluvy podľa individuálnych požiadaviek klienta.
 • Odstúpenie od zmluvy.
 • Právne analýzy v oblasti uzavretých kontraktov.
 • Pripomienkujeme zmluvnú dokumentáciu pred podpisom zmlúv.

 


 

S dôverou sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu.
Kvalitná zmluva je základom Vášho úspechu.

Ako Vám môžeme pomôcť?
Kontaktuje našu advokátsku kanceláriu dnes
a dohodnite si termín nezáväzného a dôverného stretnutia.