ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZRUŠENIE VÝŽIVNÉHO Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa. Plnoleté dieťa má zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané štipendiá nezbavujú rodiča povinnosti platiť výživné na svoje plnoleté […]

URČENIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

URČENIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

URČENIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU Ako postupovať? Otcovstvo k maloletému dieťaťu sa zo zákona určuje tromi zákonnými spôsobmi: Súhlasným vyhlásením rodičov maloletého dieťaťa pred matričným úradom alebo súdom. Domnienkou otcovstva manžela, k dieťaťu narodenému v manželstve. Otcovstvo určené rozhodnutím súdu. Zákon predpokladá, že každé dieťa narodené v manželstve je biologickým potomkom manžela matky dieťaťa.V prípadoch narodenia detí mimo manželského zväzku dáva […]

ZAPRETIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

ZAPRETIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU

ZAPRETIE OTCOVSTVA K DIEŤAŤU Ako postupovať? Otcom dieťaťa sa označuje muž, ktorý: Bol určený za otca dieťaťa matkou pred matričným úradom alebo súdom. Je manželom matky dieťaťa (tzv. domnienka otcovstva manžela matky dieťaťa). Je určený za otca dieťaťa súdnym rozhodnutím. Ako postupovať, keď si nie ste istý otcovstvom k dieťaťu, ktoré vychovávate? Rozvojom genetiky a skúmania DNA […]

Zmena spôsobu konania konateľa

Zmena spôsobu konania

Zmena spôsobu konania konateľa K rozhodnutiu firmy o zmene spôsobu konania konateľa dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť spôsob konania konateľa vo svojej firme, sme tu pre Vás. Právne služby: Právne poradenstvo v právnej oblasti zmeny spôsobu konania konateľa vo firme. Vypracovanie ďalšej príslušnej dokumentácie. […]

ADOPCIA / OSVOJENIE DIEŤAŤA - Vaša cesta k dieťaťu

ADOPCIA / OSVOJENIE DIEŤAŤA

ADOPCIA / OSVOJENIE DIEŤAŤA Vaša cesta k dieťaťu Osvojenie dieťaťa je náročným procesom. Naša advokátska kancelária poskytuje odborné, komplexné a dostupné právne služby budúcim adoptívnym rodičom v komplikovanom administratívnom procese. Adopčný proces je neuveriteľne časovo náročný a treba sa obrniť dávkou trpezlivosti. Aké podmienky musím spĺňať ako adoptívny rodič? Osvojiteľ alebo ináč povedané adoptívny rodič musí byť […]

PRIZNANIE RODIČOVSKÝCH PRÁV

PRIZNANIE RODIČOVSKÝCH PRÁV

PRIZNANIE RODIČOVSKÝCH PRÁV Priznanie rodičovských práv Ako matka alebo otec dieťaťa máte plnú zodpovednosť za výchovu, výživu,osobnú starostlivosť o dieťa, správu majetku a ste jeho zákonným zástupcom. Čo v prípade, ak sa narodí dieťa rodičom, ktorí nedosiahli plnoletosť? Neplnoletí rodičia, najmä maloleté matky, sa po narodení svojich ratolestí dostávajú do zložitej právnej situácie.Byť slobodnou matkou je ťažké, avšak […]

Zmena konateľa

Zmena konateľa

Zmena konateľa K rozhodnutiu firmy o zmene konateľa dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť konateľa vo svojej firme, sme tu pre Vás. Právne služby: Právne poradenstvo v právnej oblasti zmeny personálneho obsadenia konateľských funkcií. Vypracovanie rozhodnutia Valného zhromaždenia k zmene konateľa. Právne poradenstvo a vypracovanie dokumentácie v oblasti […]

OPATROVNÍCTVO (kuratela) je jednou z foriem právneho zastúpenia

OPATROVNÍK

OPATROVNÍCTVO (kuratela) Opatrovníctvo (kuratela) je jednou z foriem právneho zastúpenia. Opatrovník je právnym zástupcom osoby, ktorá si nemôže samostatne obstarávať vo vlastnom mene svoje záležitosti. Opatrovník môže byť ustanovený súdom napríklad: Fyzickej osobe, ak to vyžaduje ochrana jeho záujmov alebo verejný záujem (osobe obmedzenej v svojprávnosti, osobe neznámeho pobytu, osobe zdravotne postihnutej…). Právnickej osobe, ak to vyžaduje […]

Zmena spoločníka

Zmena spoločníka

Zmena spoločníka Zmena spoločníka – najčastejším právnym dôvodom, ktorým dochádza k zmenena pozícii spoločníka vo firme je prevod obchodného podielu K zmene môže prísť aj na základe iných skutočností,napríklad vylúčením spoločníka, smrťou spoločníka a následným zdedením obchodného podielu. Obchodný podiel možno previesť: odplatne i bezodplatne na iného spoločníka na tretiu osobu FO alebo PO ( slovenská i zahraničná) na […]

Kedy sa ustanovuje poručník?

PORUČNÍK

Kedy sa ustanovuje poručník? Poručníctvo (tutela) je jednou formou náhradnej rodičovskej starostlivosti, ktorá sa uplatní, ak žiaden z rodičov maloletého dieťaťa nemôže plne vykonávať svoje rodičovské povinnosti napríklad: obaja rodičia zomreli, obaja rodičia boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon rodičovských práv a povinností obom rodičom alebo obaja rodičia nemajú spôsobilosť na právne […]

Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla

Zmena sídla spoločnosti SÍDLO SPOLOČNOSTI – je právne veľmi dôležitým firemným údajom. Nie je to len doručovacie miesto, ale zakladá miestnu príslušnosť daňového úradu a celého právneho poriadku štátu, v ktorom spoločnosť sídli. V prípade, ak ste sa rozhodli premiestniť sídlo svojho podnikania, sme tu pre Vás. Právne služby: Komplexné právne poradenstvo ohľadom splnenia zákonných náležitostí. Vypracovanie príslušnej […]

Zmena obchodného mena spoločnosti

Zmena obchodného mena

Zmena obchodného mena spoločnosti OBCHODNÉ MENO – je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť svoje obchodné meno, sme tu pre Vás. Obchodné meno musí spĺňať zákonné náležitosti, ktorých splnenie zabezpečíme vrátane príslušnej dokumentácie a registrácie zmeny na príslušných úradoch. Právne služby: Právne poradenstvo pri výbere obchodného mena. Vypracovanie […]

ZALOŽENIE FIRMY

Založenie podnikania OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI – Založenie podnikania Výber vhodnej formy podnikania Legislatíva je bohatá na rôzne formy podnikania. Budúci podnikateľ sa môže slobodne rozhodnúť vo výbere podnikania formou: Živnosti – podnikanie pod vlastným menom, ručenie celým majetkom za záväzky vzniknuté z podnikania Založenie obchodnej spoločnosti – právnickej osoby, ktorá bude oddelenou podnikateľskou entitou, samostatne zodpovednou za […]

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

ZALOŽENIE S.R.O.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Založenie s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo s.r.o. je najrozšírenejšou formou podnikania. Výhodou podnikania formou s.r.o. je, že spoločník ručí za záväzky spoločnosti (firmy) iba do výšky svojho nesplateného vkladu. S poskytovaním služieb klientom v oblasti zakladania obchodných spoločností máme bohaté skúsenosti. Proces založenia s.r.o. vybavíme vo Vašom mene. Našim klientom poskytujeme následnú […]

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti

ZALOŽENIE V.O.S.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti Založenie v.o.s. Verejná obchodná spoločnosť alebo v.o.s. je vhodnou formou podnikania pre tých, ktorí nechcú vkladať do spoločnosti peňažné vklady. Aké sú výhody v.o.s.? Žiadne peňažné vklady spoločníkov. Žiadne dozorné orgány spoločnosti. Na vedenie spoločnosti je oprávnený každý spoločník, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom. V prípade, ak ste sa rozhodli podnikať formou […]