Predaj firmy

Konkurz firmy

Konkurz firmy Konkurz firmy Konkurz je jedným zo spôsobov zrušenia zadlženej obchodnej spoločnosti. Návrh na vyhlásenie konkurzumusí štatutárny orgán podať v prípade, ak je spoločnosť v úpadku. Ako prebieha konkurzné konanie? Konkurzné konanie má 2 fázy: Návrh na začatie konkurzného konania sa podá na príslušný súd, ktorý určí predbežného správcukonkurznej podstaty. Cieľom je zistiť či firma v úpadku […]

Predaj firmy

Zrušenie firmy – likvidácia

Zrušenie firmy – likvidácia Rozhodli ste sa ukončiť Vaše podnikanie? Máte viaceré možnosti ukončenia Vašej podnikateľskej činnosti: Zrušenie podniku bez likvidácie, ak firma nemá žiaden majetok. Zrušenie podniku s likvidáciou. Zrušenie firmy „ex offo“ súdom. Zlúčenie alebo splynutie firmy s inou firmou. Likvidácia firmy je azda najkomplikovanejším procesom týkajúcim sa obchodných spoločností. Vstup firmy do likvidácie  […]

Predaj firmy

PREDAJ FIRMY

Predaj firmy Najjednoduchším spôsobom ako ukončíte svoje podnikanie je predaj Vašej firmy. Firmy, ktoré majú dlhoročnú tradíciu, prípadne sú registrované k DPH je možno ziskovo predať. Výhodným a jednoduchým spôsobom firmu speňažíte a prevediete jej vlastníctvo na iného podnikateľa. V prípade, ak ste sa rozhodli ukončiť podnikanie sme tu pre Vás. Právne služby: Komplexná právna pomoc […]

ZRIADENIE ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Zriadenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Zriadenie organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby je jednoducho povedané pobočkou zahraničnéhopodniku na Slovensku. Nemá vlastnú právnu subjektivitu a všetky právne úkony sa vykonávajú v mene materskej spoločnosti. Organizačná zložka podniku musí mať vymenovaného vedúceho organizačnej zložky, ktorým môže byť len fyzická osoba s pobytom na území […]

ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel Zriadenie záložného práva na obchodný podiel Záložné právo na obchodný podiel sa zriaďuje záložnou zmluvou, ktorá musí mať zo zákona písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené. Zriadenie záložného práva na Váš obchodný podiel je možné iba v prípade, ak spoločenská zmluva pripúšťa prevod obchodného podielu. Záložné právo na obchodný […]

PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU

Prevod obchodného podielu PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU Najčastejším právnym dôvodom, ktorým dochádza k zmene na poste spoločníka v spoločnosti je prevod obchodného podielu. Obchodný podiel možno previesť: odplatne i bezodplatne na iného spoločníka na tretiu fyzickú osobu alebo právnickú osobu (slovenskú aj zahraničnú) na viacerých nadobúdateľov V prípade, ak ste sa rozhodli previesť svoj obchodný podiel, sme tu pre […]

Zmena základného imania - zvýšenie

Zvýšenie imania

Zmena základného imania – zvýšenie Zmena základného imania – zvýšenie K rozhodnutiu firmy o zvýšení základného imania dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. Zvýšenie základného imania sa môže uskutočniť peňažným aj nepeňažným vkladom. Pri zvyšovaní základného imania Vašej spoločnosti peňažným vkladom, doterajšie peňažné vklady spoločníkov musia byť už splatené. Pri zvyšovaní základného imania nepeňažným […]

Zmena základného imania - zníženie

Zníženie imania

Zmena základného imania – zníženie Zmena základného imania – zníženie Zníženie základného imania spoločnosti patrí k najkomplikovanejším a časovo náročným zmenám týkajúcich sa obchodnej spoločnosti.Zníženie základného imania sa dotýka veriteľov spoločnosti. Základné imanie spoločnosti sa nesmie znížiť pod zákonom stanovenú minimálnu hranicu: Minimálne základné imanie s.r.o. – 5 000 € Minimálne základné imanie a.s. – 25 000 € Zdanenie […]

Zmena prokuristu

Zmena prokuristu

Zmena prokuristu Prokurista je oprávnený konať za podnikateľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku (s výnimkou prevodu nehnuteľností). K rozhodnutiu firmy o zmene vo funkcii prokuristu dochádza v praxi často a je spojené s náročným administratívnym procesom. V prípade, ak ste sa rozhodli zmeniť prokuristu vo svojej firme, sme tu pre Vás. Právne služby: Právne poradenstvo v právnej oblasti zmeny […]

VÝŽIVNÉ NA PLNOLETÉ DIEŤA - Dokedy ho treba platiť?

VÝŽIVNÉ na PLNOLETÉ DIEŤA

VÝŽIVNÉ NA PLNOLETÉ DIEŤA – Dokedy ho treba platiť? Povinnosti týkajúce sa finančnej podpory rodiča voči svojmu dieťaťu vo všeobecnosti končia 18. rokom života dieťaťa. Plnoleté dieťa má však naďalej zákonný nárok na výživné od svojho rodiča, ak nie je schopné samostatne sa živiť, teda trvale a v celosti uhrádzať svoje životné potreby. Príležitostné brigády či priznané […]

VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU/MANŽELA – počas trvania manželstva

VÝŽIVNÉ na MANŽELKU/MANŽELA

VÝŽIVNÉ NA MANŽELKU/MANŽELA – počas trvania manželstva Ocitli ste sa v zložitej životnej situácii? Manžel Vám odmieta dávať potrebné finančné prostriedky a ani sami si ich neviete zaobstarať, pretože Ste na rodičovskej dovolenke s maloletými deťmi? Staráte sa o zdravotne postihnuté dieťa? Zdravotný stav Vám neumožňuje zamestnať sa? Dlhodobo ste sa starali o deti a domácnosť, čo Vám neumožnilo získať […]

VÝŽIVA A NÁHRADA NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE

NEVYDATÁ MATKA

VÝŽIVA A NÁHRADA NIEKTORÝCH NÁKLADOV NEVYDATEJ MATKE Zákon o rodine chráni ženy v očakávaní narodenia dieťaťa, ktoré nie sú vydaté a ostali bez finančnej podpory otca svojho nenarodeného dieťaťa Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve. Na aké príspevky má nevydatá […]

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO Kedy môžete požiadať o zvýšenie výživného? Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť, len ak nastane výrazná zmena okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Ak preukážete zmenu pomerov na strane rodiča alebo dieťaťa súd bude považovať Váš návrh za odôvodnený. Kedy nastáva zmena pomerov ovplyvňujúca zvýšenie výživného? Vyšší príjem povinného rodiča, […]

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO

VYMÁHANIE DLŽNÉHO VÝŽIVNÉHO Zákon o rodine Vám dáva viaceré možnosti získať finančnú podporu v rôznych napätých životných situáciách. Právny nárok na výživné vzniká najmä: Maloletému dieťaťu od svojich rodičov Plnoletému dieťaťu od rodičov, pokiaľ nie je schopné samo sa živiť /štúdium, zdravotné postihnutie/ Manželke počas trvania manželstva od zákonného manžela Bývalej manželke po zániku manželstva […]

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE VÝŽIVNÉHO Kedy môžete požiadať o zníženie výživného? V živote nastávajú situácie, kedy sa finančná situácia rodiča môže zhoršiť, napríkladz dôvodu straty zamestnania alebo zlého zdravotného stavu. Súdne rozhodnutia o výživnom sa môžu zmeniť výlučne novým súdnym rozhodnutím, ak nastane výrazná zmena okolností,ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom. Súd nezníži určené výživné v prípadoch, ak sa povinný rodič […]